1 Commits (3714f3707363584a3d97398aef25b9c7240d2b2e)

Author SHA1 Message Date
Vasiliy Shikhachevskiy 8c3ae439c9 Added Czech translation 10 years ago